Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy dohliada na správnosť funkcie merania a je povinný pri zistení chyby tieto chyby odstrániť v čo najkratšom čase.

Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy o preskúšanie. Prevádzkovateľ  miestnej distribučnej sústavy je povinný do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný počas preskúšavania určeného meradla zabezpečiť náhradné určené meradlo.

Ak sa zistí chyba určeného meradla, ktorá presahuje chybu povolenú podľa osobitného predpisu, náklady spojené s preskúšaním a výmenou uhradí prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú chybu povolenú podľa osobitného predpisu, uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o preskúšanie a výmenu požiadal.

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný písomne alebo elektronicky informovať koncového odberateľa elektriny o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 15 dní vopred; to neplatí, ak koncový odberateľ elektriny súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla.

Pri neplánovanej výmene určeného meradla prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy bezodkladne oznámi odberateľovi termín výmeny určeného meradla.

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je pri výmene určeného meradla povinný oznámiť odberateľovi elektriny montážny stav určeného meradla pred výmenou a montážny stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa koncový odberateľ elektriny nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ sústavy povinný písomne alebo elektronicky informovať koncového odberateľa elektriny o výmene, demontážnom stave určeného meradla pred výmenou a montážnom stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo najmenej po dobu 30 dní na účel umožnenia kontroly demontážneho stavu určeného meradla zo strany koncového odberateľa elektriny.

Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä:

a) výmena určeného meradla pred skončením platnosti overenia,
b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,
c) výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle.