Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy dohliada na správnosť funkcie merania a je povinný pri zistení chyby tieto chyby odstrániť v čo najkratšom čase.

Ak odberateľ zistí nedostatky na určenom meradle, oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy, ktorý nechá tieto nedostatky preveriť.

Ak sa nedostatok nepreukáže, hradí náklady na preskúšanie určeného meradla odberateľ, v opačnom prípade náklady hradí prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy.

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy je povinný písomne informovať odberateľa o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 15 dní vopred; to neplatí, ak odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla.

Pri neplánovanej výmene určeného meradla prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy bezodkladne oznámi odberateľovi termín výmeny určeného meradla.

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy pri výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa o stave odobratého množstva elektriny, a zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa odberateľ nezúčastní výmeny určeného meradla, je prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy povinný písomne informovať odberateľa o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo najmenej 60 dní z dôvodu umožnenia kontroly stavu určeného meradla odberateľom.

Dôvody výmeny určeného meradla môžu byť najmä:

a) výmena určeného meradla pred skončením platnosti overenia,
b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,
c) výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle.