Spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie

V súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 18, ods. 6 dodávka elektriny do odberného miesta dodávateľom poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny.

Pôvodný dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať elektrinu do odberného miesta, ak

a) nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke elektriny, prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,
b) nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
c) mu bolo zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo mu zanikne oprávnenie dodávať elektrinu na vymedzenom území.


V súlade s ustanoveniami vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, § 36, ktorý upravuje dodávku poslednej inštancie, sa dodávka poslednej inštancie do dotknutých odberných miest začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do týchto odberných miest; k tomuto dňu zároveň priradí prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy tieto odberné miesta do bilančnej skupiny dodávateľa poslednej inštancie.

Dodávka poslednej inštancie sa nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny.

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy informuje o začatí dodávky poslednej inštancie príslušného dodávateľa poslednej inštancie, dotknutých odberateľov elektriny, Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Informácia koncovým odberateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia.

Ku dňu začatia dodávky poslednej inštancie určí prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy spotrebu elektriny na odberných miestach, ktoré boli zásobované doterajším dodávateľom elektriny, na základe odpočtu určených meradiel alebo pomocou použitia typových diagramov odberu. Takto určená spotreba elektriny je základom na vyhotovenie konečnej faktúry za distribúciu elektriny a súvisiace služby zo strany prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy na doterajšieho dodávateľa elektriny. Určenie spotreby elektriny oznámi prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy aj dodávateľovi poslednej inštancie.

Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, počas ktorých je dodávateľom elektriny a súvisiacich služieb do daných odberných miest dodávateľ poslednej inštancie. Odberateľ elektriny, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ poslednej inštancie, uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku poslednej inštancie a súvisiace služby podľa cenového rozhodnutia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre dodávateľa poslednej inštancie.

Odberateľ elektriny môže kedykoľvek počas trvania dodávky poslednej inštancie uzatvoriť s dodávateľom poslednej inštancie zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo s iným dodávateľom elektriny. Dňom účinnosti zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny sa končí dodávka elektriny poslednej inštancie do daného odberného miesta. Uzavretie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny, ktorou sa končí dodávka poslednej inštancie, sa v rámci príslušných lehôt nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny. Dodávateľ poslednej inštancie k tomuto dňu vyhotoví faktúru za dodávku poslednej inštancie. Ak odberateľ uzatvára zmluvu o združenej dodávke s dodávateľom poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie môže faktúru za dodávku poslednej inštancie zahrnúť do riadnej fakturácie v súlade s jeho obchodnými podmienkami.

Dodávka poslednej inštancie sa skončí aj dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny alebo pri zmene odberateľa elektriny na danom odbernom mieste.

Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia. Ak odberateľ po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávateľovi elektriny, ktorý mu zabezpečoval dodávku elektriny poslednej inštancie, ním predpísané platby podľa odchodných podmienok pre dodávku elektriny, považuje sa jeho odber elektriny za odber elektriny na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny na dobu neurčitú v sadzbe, produkte alebo cene určenej dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a spôsobu využitia elektriny.

Ak odberateľ elektriny počas trvania dodávky poslednej inštancie riadne neuhrádza platby za dodávku elektriny poslednej inštancie, je dodávateľ poslednej inštancie oprávnený požiadať prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta daného odberateľa elektriny.

Proces výmeny dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie trvá desať dní a je bezplatný. Na výmenu dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie sa nepoužijú legislatívne ustanovenia o zmene dodávateľa elektriny.

Podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie pred uplynutím trojmesačnej lehoty jej trvania je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dodávateľom elektriny. Ak odberateľ elektriny nemá zabezpečenú distribúciu elektriny do svojho odberného miesta, podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie je aj uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s účinnosťou ku dňu začatia dodávky elektriny dodávateľom elektriny.

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny požiada odberateľ elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy o výmenu dodávateľa elektriny najneskôr desať dní pred plánovaným začiatkom dodávky elektriny. Výmena dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie sa vykoná prevádzkovateľom sústavy v lehote desiatich dní od doručenia žiadosti odberateľa elektriny.

Ku dňu začatia dodávky elektriny dodávateľom elektriny určí prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy spotrebu elektriny na odberných miestach, ktoré boli zásobované dodávateľom poslednej inštancie, na základe odpočtu určených meradiel alebo pomocou použitia typových diagramov odberu. Určenie spotreby elektriny oznámi prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy dodávateľovi poslednej inštancie a dodávateľovi elektriny.

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. je v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dodávateľom elektriny poslednej inštancie pre koncových odberateľov elektriny na časti vymedzeného územia držiteľa povolenia na distribúciu elektriny Istrocentrum a.s. v lokalitách:

Areál / Budova|Adresa prevádzky
Polyfunkčný areál Apollo Business Center II
Prievozská 4 821 09 Bratislava|budova Blok A
Prievozská 4A 821 09 Bratislava|budova Blok B
Prievozská 4B 821 09 Bratislava|Budova Blok C
Prievozská 4C 821 09 Bratislava|budova Blok D
Prievozská 4D 821 09 Bratislava|budova Blok E
FORUM BUSINESS CENTER Bratislava|Bajkalská 28 821 09 Bratislava |
Logistické Centrum Rača|Na Pántoch 18 831 06 Bratislava|
Logistické Centrum Svätý Jur|Priemyselná 1 900 21 Svätý Jur|
City Business Center I|Karadžičova 8 821 08 Bratislava|
City Business Center II|Karadžičova 10 821 08 Bratislava|
Administratívna budova CBC 3|Karadžičova 12 821 08 Bratislava|
Administratívna budova CBC 4|Karadžičova 14 821 08 Bratislava|
Administratívna budova CBC 5|Karadžičova 16 821 08 Bratislava|
AUPARK PIEŠŤANY – SHOPPING CENTER|Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany|
Autobusová stanica BA Nivy|Mlynské nivy 31 821 09 Bratislava|

Obchodné podmienky a cenník dodávky poslednej inštancie spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. sú zverejnené na webovom sídle http://www.zse.sk.

Spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. je v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dodávateľom elektriny poslednej inštancie pre koncových odberateľov elektriny na časti vymedzeného územia držiteľa povolenia na distribúciu elektriny Istrocentrum a.s. v lokalitách:

Areál / Budova|Adresa prevádzky
AUPARK KOŠICE – SHOPPING CENTER|Námestie Osloboditeľov 1 040 01 Košice
AUPARK TOWER KOŠICE|Protifašistických bojovníkov 11 040 01 Košice
Logistické Centrum Malý Šariš |Malý Šariš č. 486 080 01 Prešov (I. etapa)
Malý Šariš č. 517 080 01 Prešov (II. Etapa)

Obchodné podmienky a cenník dodávky poslednej inštancie spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s. sú zverejnené na webovom sídle http://www.vse.sk.