Spôsob oznámenia a lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie

Dodávateľom poslednej inštancie sa rozumie držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn
koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Na
základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je dodávateľom poslednej inštancie pre
dodávku plynu spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP).


V súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je dodávateľ poslednej inštancie
povinný dodávať plyn odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sieti a ktorých dodávateľ plynu stratil
spôsobilosť dodávať plyn alebo v prípade, ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu, a
zároveň ku dňu prerušenia dodávok plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ
poslednej inštancie je povinný dodávať plyn odberateľom plynu najviac počas troch mesiacov.


Skutočnosť, že dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn alebo že došlo k zastaveniu procesu
zmeny dodávateľa plynu, a zároveň odberateľ plynu ku dňu prerušenia dodávok plynu nemá
zabezpečenú dodávku iným spôsobom, je prevádzkovateľ siete, do ktorej je odberateľ plynu pripojený,
povinný bezodkladne oznámiť odberateľom plynu a dodávateľovi poslednej inštancie.


Dodávateľ poslednej inštancie môže odmietnuť dodávku plynu, ak u odberateľa plynu bol zistený
neoprávnený odber plynu alebo ak pôvodný dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn do
odberného miesta z iných dôvodov.


Dodávka plynu do odberného miesta dodávateľom poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim
po dni, keď pôvodný dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn odberateľom plynu, s ktorými
má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu. Pôvodný dodávateľ
plynu stratí spôsobilosť dodávať plyn do odberného miesta, ak


a) nezabezpečil pre odberné miesta odberateľov plynu, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej
dodávke plynu, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a
distribúciu plynu v prípade dodávky plynu,
b) nemá uzavretú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvu o prenesení
zodpovednosti za odchýlku,
c) mu bolo zrušené povolenie na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať plyn na
vymedzenom území.


Ak dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn odberateľom plynu, s ktorými má uzatvorenú
zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluva o dodávke plynu alebo
zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom, keď dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn.
Odberateľ plynu, ktorému dodáva plyn dodávateľ poslednej inštancie, je povinný dodávateľovi
poslednej inštancie uhradiť cenu za dodávku poslednej inštancie vrátane platieb podľa osobitného
predpisu.


Ak úrad zruší dodávateľovi plynu povolenie na dodávku plynu, túto skutočnosť bezodkladne zverejní
na svojom webovom sídle a bezodkladne oznámi príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej siete,
zúčtovateľovi odchýlok a príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie. Rozhodnutie o zrušení
povolenia úrad bezodkladne zašle dodávateľovi plynu, prevádzkovateľom distribučných sietí,
prevádzkovateľovi prepravnej siete, dodávateľovi poslednej inštancie a zúčtovateľovi odchýlok.
Podmienky začatia a ukončenia dodávky poslednej inštancie upravuje vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete, § 39, ktorý upravuje podmienky dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie.


Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ plynu stratil
spôsobilosť dodávať plyn a dodávateľovi poslednej inštancie bola táto skutočnosť oznámená. Ak
dodávateľ poslednej inštancie zistí u odberateľa plynu neoprávnený odber plynu podľa osobitného
predpisu, môže odmietnuť dodávku plynu podľa predchádzajúcej vety. Prevádzkovateľ z dôvodov
uvedených v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzavretej medzi
prevádzkovateľom distribučnej siete a užívateľom distribučnej siete alebo z dôvodov uvedených v
osobitných predpisoch môže ukončiť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.


Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený ukončiť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a
distribúcii plynu na základe riadne doručenej výpovede, pričom výpovedná lehota uplynie posledným
dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená. Zmluva podľa o
prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu je platne ukončená vtedy, ak žiaden z účastníkov trhu
s plynom, ktorí zmluvu uzatvorili, si neuplatnil právo podľa osobitného predpisu. Počas plynutia
výpovednej lehoty podľa tohto odseku prevádzkovateľ siete má právo odmietnuť žiadosť o
uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, ak zo žiadosti koncového
odberateľa plynu vyplýva, že po dni, v ktorom uplynie výpovedná lehota, preberá zodpovednosť za
odchýlku účastníka trhu s plynom do odberného miesta koncového odberateľa plynu ten dodávateľ
plynu, s ktorým prevádzkovateľ distribučnej siete ukončil zmluvu o prístupe do distribučnej siete a
distribúcii plynu.
Ak dodávateľovi plynu bolo zrušené povolenie na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie
dodávať plyn na vymedzenom území podľa osobitného predpisu, úrad o tejto skutočnosti bez
zbytočného odkladu informuje všetkých prevádzkovateľov sietí.


Prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je pripojený koncový odberateľ plynu, najneskôr 15 dní
pred uplynutím výpovednej lehoty alebo bezprostredne potom, ako sa dozvie skutočnosť, že
dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn z dôvodu


a) nezabezpečenia pre odberné miesta odberateľov plynu, s ktorými uzatvoril zmluvu o
združenej dodávke plynu, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu v prípade dodávky plynu,
b) zrušenia povolenia na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať plyn na
vymedzenom územie alebo
c) že došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu podľa osobitného predpisu,
oznámi dotknutým odberateľom plynu, dodávateľovi poslednej inštancie a úradu nasledovné
informácie:
a) deň, od ktorého začína dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
b) dôvod začatia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
c) zánik zmluvy o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu, ak pôvodný dodávateľ stratil
spôsobilosť dodávky plynu,
d) dobu trvania dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
e) poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie podľa
rozhodnutia úradu a za obchodných podmienok dodávky plynu v režime poslednej inštancie.


Dodávateľovi plynu a úradu sa okrem uvedených informácií poskytne aj zoznam a identifikácia
dotknutých odberných miest vrátane informácií týkajúcich sa tarifnej skupiny, zmluvného ročného
množstva distribuovaného plynu, ako aj dennej distribučnej kapacity dohodnutej pre príslušné
odberné miesto. Odberateľovi plynu sa okrem uvedených informácií poskytne aj informácia o
možnostiach ukončenia dodávky poslednej inštancie.


Ku dňu začatia dodávky poslednej inštancie určí prevádzkovateľ distribučnej siete spotrebu plynu na
odberných miestach, ktoré boli zásobované doterajším dodávateľom plynu, na základe odpočtu
určených meradiel alebo za pomoci použitia diagramov. Takto určená spotreba plynu je základom na
vystavenie konečnej faktúry za dodávku plynu a súvisiace služby pre pôvodného dodávateľa plynu.
Určenie spotreby oznámi prevádzkovateľ distribučnej siete aj dodávateľovi poslednej inštancie.


Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Odberateľ plynu, ktorému dodáva plyn dodávateľ
poslednej inštancie, uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku plynu poslednej
inštancie podľa cenového rozhodnutia vydaného úradom pre dodávateľa poslednej inštancie.
Dodávka poslednej inštancie sa môže skončiť skôr v prípade, že odberateľ plynu uzatvorí zmluvu o
dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom plynu, ktorým môže
byť aj dodávateľ poslednej inštancie. Dodávateľ poslednej inštancie ku dňu skončenia dodávky
poslednej inštancie vystaví faktúru za dodávku poslednej inštancie na základe fyzického odpočtu alebo
použitím diagramu, o ktoré dodávateľ poslednej inštancie požiada príslušného prevádzkovateľa
distribučnej siete; v prípade, že odberateľ plynu uzatvára zmluvu o združenej dodávke plynu s
dodávateľom poslednej inštancie, môže dodávateľ poslednej inštancie faktúru za dodávku poslednej
inštancie zahrnúť do riadnej fakturácie v súlade s jeho obchodnými podmienkami. Ak odberateľ plynu
v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie uzatvorí zmluvu o združenej dodávke plynu s
dodávateľom poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi plynu v domácnosti
vráti rozdiel medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o
združenej dodávke plynu platnou po skončení dodávky poslednej inštancie.


Dodávateľ poslednej inštancie má právo ukončiť dodávku plynu v režime dodávky poslednej inštancie,
aj ak u odberateľa plynu vznikne počas dodávky v tomto režime neoprávnený odber plynu.


Ak odberateľ plynu počas trvania dodávky poslednej inštancie alebo po uplynutí dodávky poslednej
inštancie riadne neuhrádza platby za dodávku plynu poslednej inštancie alebo za dodávku plynu, je
dodávateľ poslednej inštancie alebo dodávateľ plynu oprávnený požiadať príslušného
prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie distribúcie plynu do odberného miesta daného
odberateľa plynu.


Podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie, pred uplynutím trojmesačnej lehoty jej trvania,
je uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu s dodávateľom plynu.
Ak odberateľ plynu nemá zabezpečenú distribúciu plynu do svojho odberného miesta, podmienkou
skončenia dodávky poslednej inštancie je aj uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a
distribúcii plynu s účinnosťou ku dňu začatia dodávky plynu dodávateľom plynu.


Po uzatvorení zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu požiada odberateľ
plynu prevádzkovateľa distribučnej siete o výmenu dodávateľa plynu najneskôr desať dní pred
plánovaným začiatkom dodávky plynu. Výmena dodávateľa plynu pri dodávke poslednej inštancie sa
vykoná prevádzkovateľom siete do desiatich dní od doručenia žiadosti odberateľa plynu.


Ku dňu začatia dodávky plynu dodávateľom plynu určí prevádzkovateľ distribučnej siete spotrebu
plynu na odberných miestach, ktoré boli zásobované dodávateľom poslednej inštancie, na základe
odpočtu určených meradiel alebo za pomoci použitia diagramov odberu plynu. Určenie spotreby plynu
sa oznámi prevádzkovateľom distribučnej siete dodávateľovi poslednej inštancie a dodávateľovi plynu.