Poučenie o povinnosti dodávateľa plynu súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania

Dodávateľ plynu je ako regulovaný subjekt v súlade s ustanoveniami § 22 ods. 4 písm. a) zákona
č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať štandardy kvality.

V prípade, ak dodávateľ plynu nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo,
je povinný uhradiť odberateľovi plynu kompenzačnú platbu, ktorej výška je určená v zmysle vyhlášky
č. 278/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu,
distribúcie plynu a dodávky plynu okrem prípadov, ak boli štandardy kvality nedodržané z dôvodu
vzniku mimoriadnej udalosti, krízovej situácie v plynárenstve, havárie spôsobenej treťou osobou.

Štandardmi kvality dodávky plynu v zmysle vyhlášky č. 278/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy
kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu sú:

a) uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu, ktorý o to
požiada, do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,
b) zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení
dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu
prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu
prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci
pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej čiastky zo strany odberateľa plynu a zistenia,
že odberateľ plynu dlžnú čiastku dodávateľovi plynu uhradil alebo s dodávateľom plynu
uzatvoril dohodu o úhrade dlhu,
c) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu
do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa
prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu,
d) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia
príčiny zníženej kvality plynu v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom
prepravnej siete alebo distribučnej siete v lehote podľa písmena c),
e) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov
vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za
dodávku plynu; ak je pre overenie správnosti vyúčtovania platby za dodaný plyn potrebná
súčinnosť tretích osôb, táto lehota sa predlžuje o päť dní,
f) úhrada opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa plynu podľa písmena
e), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu v lehote 14 dní odo dňa
vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa
platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke plynu, alebo v lehote podľa
podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku prostredníctvom služby sústredeného
inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby,
ak sa dodávateľ plynu nedohodne s odberateľom plynu na tom, že preplatok má byť
započítaný voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe alebo nedôjde k započítaniu preplatku
voči inej pohľadávke dodávateľa plynu súvisiacej výlučne s dodávkou a distribúciou plynu voči
odberateľovi plynu v zmysle zmluvy a obchodných podmienok,
g) odoslanie

 1. žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo
  prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto
  žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo
  prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej
  siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu;
  pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty
  podľa písmena e),
 2. stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete
  odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto
  stanoviska, pri podaní týkajúcom sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa
  uplatňujú lehoty podľa písmena e),

h) odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s
plynom do piatich pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá patrí účastníkovi trhu
s plynom, od prevádzkovateľa siete pripísaná na účet dodávateľa plynu a je doručené
oznámenie o kompenzačnej platbe.

Kompenzačnú platbu uhradí dodávateľ plynu odberateľovi plynu, ktorý bol nedodržaním štandardu
kvality dotknutý a na ktorého odberné miesto sa nedodržanie štandardu kvality vzťahuje. Podmienkou
na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie.
Kompenzačnú platbu uhradí dodávateľ plynu odberateľovi plynu jednorazovo v lehote do 60 dní od
odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality alebo v deň odoslania kompenzačnej platby, ktorú
uhrádza prevádzkovateľ siete oprávnenej osobe prostredníctvom dodávateľa plynu, a to
a) prevodom na účet oprávnenej osoby,
b) poštovou poukážkou alebo
c) podľa dohody medzi oprávnenou osobou a regulovaným subjektom.
O úhrade kompenzačnej platby vyhotoví dodávateľ plynu ako regulovaný subjekt oznámenie o
kompenzačnej platbe, ktoré obsahuje
a) identifikačné údaje regulovaného subjektu,
b) identifikačné údaje oprávnenej osoby; to neplatí pre oznámenie, ktoré vyhotovuje
prevádzkovateľ siete, ak kompenzačnú platbu uhrádza prevádzkovateľ siete prostredníctvom
dodávateľa plynu,
c) číslo odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje,
d) označenie štandardu kvality, za ktorý je kompenzačná platba uhrádzaná,
e) dátum nedodržania štandardu kvality,
f) dátum odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality,
g) počet dní s nedodržaným štandardom kvality,
h) výpočet výšky kompenzačnej platby.
Ak nie je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a prevádzkovateľom siete a je
uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a dodávateľom plynu, kompenzačná platba sa
prevádzkovateľom siete poukáže na účet dodávateľa plynu, do ktorého bilančnej skupiny príslušné
odberné miesto patrí, a následne sa dodávateľom plynu do piatich pracovných dní odo dňa pripísania
kompenzačnej platby na jeho účet poukáže kompenzačná platba oprávnenej osobe.
Oznámenie o kompenzačnej platbe sa odosiela najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby
oprávnenej osobe alebo dodávateľovi plynu, ktorý ho postúpi oprávnenej osobe najneskôr v deň
úhrady kompenzačnej platby.