Poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie plynu alebo dodávky plynu

V súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 21, ktorý upravuje krízovú situáciu
v plynárenstve ods. 5 a 7 je každý účastník trhu s plynom povinný podrobiť sa prijatým opatreniam pri
krízovej situácii (ďalej len „obmedzujúce opatrenia v plynárenstve“) a opatreniam zameraným na
odstránenie krízovej situácie, ktoré vyhlási alebo určí prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na
základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území.
Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve, pri ktorých sa obmedzuje alebo prerušuje dodávka plynu, sa
uplatňujú v tomto poradí:


a) obmedzenie odberu plynu u odberateľov plynu, ktorí prevádzkujú výrobu alebo poskytujú
služby náročné na spotrebu plynu,
b) prerušenie dodávok plynu pre odberateľov plynu podľa písmena a),
c) obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre ostatných odberateľov plynu okrem chránených
odberateľov plynu,
d) obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov plynu.


Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia
vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní
úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, vo verejnoprávnych hromadných
oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Tento prevádzkovateľ
distribučnej siete vyhlásenie a odvolanie obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a určenie opatrení
zameraných na odstránenie krízovej situácie bezodkladne oznamuje ministerstvu; oznámenie o
vyhlásení a odvolaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve alebo o určení opatrení zameraných na
odstránenie krízovej situácie obsahuje aj podrobnosti o uplatňovaných obmedzujúcich opatreniach v
plynárenstve alebo opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a v prípade opatrení
podľa odseku 8 aj náležité odôvodnenie.


Ďalej v súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 64 ods. 2 až 5 má
prevádzkovateľ distribučnej siete právo bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda
vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej siete, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade


a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských
zariadení,
b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze v plynárenstve,
d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak
odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými
prostriedkami,
g) neoprávneného odberu plynu,
h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak
výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými
prostriedkami,
i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu,
j) opakovaného neumožnenia prístupu k plynárenským zariadeniam nachádzajúcim sa na cudzej
nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti,
k) zápornej revíznej správy odberného plynového zariadenia.


V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov vykonávania plánovaných
rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení je prevádzkovateľ
distribučnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých
distribúciu plynu uskutočňuje, začiatok obmedzenia, skončenie obmedzenia alebo prerušenia
distribúcie plynu 15 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ
distribučnej siete s dotknutým účastníkom trhu s plynom.


Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je
prevádzkovateľ distribučnej siete povinný bezodkladne obnoviť distribúciu plynu.


Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov vykonávania
plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení vznikla škoda,
má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy,
ak prevádzkovateľ distribučnej siete nesplnil oznamovaciu povinnosť.


V súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 69 ods. 1 písm. d) má dodávateľ
plynu právo požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete o
prerušenie alebo obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu odberateľovi plynu, pre ktorého
dodávateľ plynu uzatvoril zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o
prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s prevádzkovateľom siete.