Poučenie o neoprávnenom odbere plynu

V súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 82, ktorý upravuje neoprávnený
odber plynu, je neoprávneným odberom plynu odber

a) bez uzavretej zmluvy o

  1. pripojení k prepravnej sieti alebo o pripojení k distribučnej sieti,
  2. dodávke alebo združenej dodávke plynu alebo zmluvy, ktorej predmetom je zdieľanie plynu,
    alebo bez iného právneho dôvodu, na základe ktorého vzniká právo zdieľať plyn, alebo
  3. prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo prístupe do distribučnej siete a
    distribúcii plynu,

b) nemeraného plynu,                                                                                                        

c) bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu
odberateľa plynu nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,

d) meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej
manipulácii, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete,

e) ak odberateľ plynu neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prerušenie dodávky plynu;
taký odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ plynu neumožnil
prerušenie dodávky plynu,

f) ak odberateľ plynu nedodržal obmedzenia určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom
prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka alebo prevádzkovateľom distribučnej siete,

g) ak odberateľ plynu nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,

h) ak odberateľ plynu opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prístup k meradlu, aj keď bol
na to prevádzkovateľom distribučnej siete vopred vyzvaný písomnou výzvou, ktorej doručenie
odberateľ potvrdil.

Odberateľ plynu, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu,
prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete, prevádzkovateľovi
zásobníka skutočne vzniknutú škodu, ak vznikla. Odberateľ plynu, ktorý neoprávnene odoberal plyn,
je povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi prepravnej siete
a prevádzkovateľovi distribučnej siete.

Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov,
použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu ustanovený vyhláškou
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 449/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu
škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej
sieti na účel zabránenia neoprávnenému odberu.