Podmienky rezervácie distribučnej kapacity

Miestna distribučná sústava prevádzkovateľa Istrocentrum, a.s. umožňuje v súlade s Technickými podmienkami prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojenie odberného miesta odberateľa elektriny na rozvod na napäťovej úrovni NN. Pripojenie odberného miesta na rozvod na napäťovej úrovni VN v miestnej distribučnej sústave nie je umožnené.

Elektromer na odbernom mieste odberateľa elektriny sa v miestnej distribučnej sústave na napäťovej úrovni NN pripája ako priame alebo polopriame meranie bez obmedzenia v ampéroch (A).
Rezervovaná kapacita je teda stanovená na úrovni veľkosti hlavného ističa v ampéroch, ktorý si odberateľ elektriny zmluvne dohodne v Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy.