Informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené Ministerstvom hospodárstva SR podľa § 88 ods. 2 písm. q) Zákona č. 251/2012 Z.z.

DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE
KONTROLNÝ DOTAZNÍK
PRE EURÓPSKEHO SPOTREBITEĽA ENERGIE

 1. POVINNOSŤ POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ
  Otázky:
 2. Ktoré organizácie alebo orgány v mieste môjho bydliska mi môžu pomôcť získať
  viac informácii o zmene dodávateľa?
  V mieste môjho bydliska je to dodávateľ energie. Najviac informácii o zmene dodávateľa
  poskytuje na svojom webovom sídle/internetovej stránke Úrad pre reguláciu sieťových
  odvetví (ďalej „ÚRSO“) [http://www.urso.gov.sk] v časti Pre spotrebiteľa.
 3. Aké mám práva ako spotrebiteľ elektrickej energie a/alebo zemného plynu?
  Ako spotrebiteľ elektriny a/alebo zemného plynu mám právo na služby v dobrej kvalite,
  uplatnenie reklamácie, náhradu škody, relevantné informácie týkajúce sa odberu
  energie, na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly. Ďalej mám
  právo na ochranu pred neprijateľnými obchodnými podmienkami v spotrebiteľských
  zmluvách. Proti porušeniu práv a povinností ustanovených právnymi predpismi sa
  môžem domáhať proti porušiteľovi ochrany svojho práva na súde, či už sám alebo
  prostredníctvom spotrebiteľského združenia.
 4. Kde môžem získať viac informácií o spôsoboch platby?
  Informácie o spôsoboch platby môžem získať priamo od dodávateľa energií napr.
  prostredníctvom jeho webového sídla, na zmluve o pripojení, zmluve o dodávke, alebo
  na faktúre.
 5. Aké informácie potrebujem na posúdenie alternatívnych ponúk dodávok energie?
  Predovšetkým sú to informácie o podnikateľských subjektoch, ktoré v oblasti dodávky
  energií v danom regióne pôsobia, t.j. akí dodávatelia poskytujú konkurenčné dodávky.
  Potom sú to informácie predovšetkým technického a samozrejme aj komerčného
  charakteru, v zmysle ktorých sa dajú porovnať podmienky pripojenia a aj cena za
  samotnú dodávku energie u jednotlivých dodávateľov. Informáciu o dostupných
  dodávateľoch v mojom regióne získam z verejne dostupných zdrojov predovšetkým cez
  internet (webové sídlo ÚRSO – v časti Rozhodnutia – Povolenia, Obchodný register,
  Živnostenský register, stránky spotrebiteľských združení, stránky dodávateľských
  spoločností).
  Porovnať jednoduchým spôsobom ponuky dodávok od rôznych dodávateľov je možné
  pomocou cenovej kalkulačky pre prepočet výhodnosti dodávky elektriny a plynu pre
  zraniteľných odberateľov, ktorá je zverejnená na webovom sídle ÚRSO.
 6. Aké informácie by mala obsahovať faktúra?
  Faktúra predstavuje doklad o poskytnutí služby a v súlade so zákonom o ochrane
  spotrebiteľa musí obsahovať obchodné meno, IČO a sídlo dodávateľa energie, adresu
  prevádzkarne, dátum poskytnutia služby, teda obdobie, za ktoré je poskytnutá služba
  fakturovaná, druh služby, cenu jednotlivej služby a celkovú cenu, ktorú musím ako
  spotrebiteľ zaplatiť.
  2
 7. Kde môžem získať viac informácii o opatreniach na zvýšenie energetickej
  účinnosti v mieste môjho bydliska?
  V SR zatiaľ nie je zavedený plošný systém energetického poradenstva formou
  miestneho poradenstva. Informácie o energetickej efektívnosti poskytuje najmä
  Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej „SIEA“) na pracoviskách v Bratislave,
  Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. Ďalej sa tejto problematike venujú aj niektoré
  neziskové organizácie napr. Energetické centrum Bratislava. Základné informácie by
  mali byť dostupné aj na miestnych úradoch a VÚC.
  Informácie týkajúce sa zvýšenia energetickej účinnosti je možné získať aj u samotných
  dodávateľov energií ako aj u spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na obchod so
  zariadeniami spotrebúvajúcimi energiu. Všetky dostupné informácie o energetickej
  efektívnosti sú k dispozícii aj na webových sídlach Ministerstva hospodárstva Slovenskej
  republiky (ďalej „MH SR“) [http://www.mhsr.sk/energetika/energeticka-efektivnost]
  a SIEA [http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/].
 8. Kto je zodpovedný za ochranu spotrebiteľa v mieste môjho bydliska?
  ÚRSO a Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej „SOI“).
 9. Ako zistím palivové zloženie elektrickej energie, ktorú spotrebúvam?
  Dodávateľ elektriny musí podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o energetike“)
  poskytovať odberateľovi elektriny informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych
  energetických zdrojov na elektrine nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej
  dodávky odberateľom elektriny vrátane odberateľov elektriny mimo vymedzeného
  územia v predchádzajúcom roku.
 10. Ktoré ďalšie zdroje energie ponúkajú dodávatelia v mieste môjho bydliska?
  Sú to ponuky konkurenčných dodávateľov, ktorí pôsobia v danom regióne. Podrobnejšie
  sa tejto problematike venuje bod 40 tohto dotazníka.
 11. Ako môžem zistiť, aké zdroje energie sa využívajú a či je pravdivé tvrdenie môjho
  dodávateľa, že nim dodávaná elektrická energia alebo jej časť je ekologická?
  Informácia o energetickom mixe dodávky, ktorú je dodávateľ povinný poskytovať podľa
  zákona o energetike, sa nachádza na zadnej strane faktúry. Dodávateľ je takisto povinný
  poskytovať odberateľovi informácie o dopade vyrobenej alebo dodanej elektriny na
  životné prostredie alebo uviesť odkaz na verejný zdroj týchto informácií.
 12. ZMLUVY A FAKTURÁCIA
  Otázky:
 13. Ktoré základné informácie je dodávateľ povinný uviesť na faktúre?
  Faktúra predstavuje doklad o poskytnutí služby a v súlade so zákonom o ochrane
  spotrebiteľa musí obsahovať obchodné meno, IČO a sídlo dodávateľa energie, adresu
  prevádzkarne, dátum poskytnutia služby, teda obdobie, za ktoré je poskytnutá služba
  fakturovaná, druh služby, cenu jednotlivej služby a celkovú cenu, ktorú musím ako
  spotrebiteľ zaplatiť.
 14. Na koho sa môžem obrátiť, pokiaľ faktúra neobsahuje základné informácie
  vyžadované právnymi predpismi EÚ?
  Orgánom ochrany v prípade spotrebiteľa energie je ÚRSO. Obrátiť sa možno aj na SOI.
  3
 15. Kde môžem získať informácie o svojej skutočnej spotrebe za dané obdobie: za
  rok, za mesiac?
  Informácie o svojej skutočnej spotrebe za dané obdobie získam od svojho dodávateľa.
 16. Aké informácie by som si mal vyžiadať od potenciálneho dodávateľa pred
  podpísaním zmluvy?
  O službách, produktoch, sadzbách, možnostiach realizovať zmeny počas trvania
  zmluvného vzťahu, o obchodných podmienkach, o reklamáciách, o novinkách atď.
 17. Ako môžem získať prístup k úplným a zrozumiteľným informáciám o ponuke
  dodávok?
  Prístup k úplným a zrozumiteľným informáciám o ponuke dodávok môžem získať priamo
  u dodávateľov – na ich webovom sídle alebo na kontaktných miestach.
 18. Ako získam po nadobudnutí účinnosti zmluvy úplné informácie o celkovom
  obsahu zmluvy vrátane všetkých všeobecných zmluvných podmienok?
  Všetky informácie získam z príslušnej zmluvy.
 19. Aké sú podmienky odstúpenia od zmluvy? Konkrétne v týchto prípadoch:
 • pri zmene bydliska
 • pri prenajímaní bytu/domu inej osobe
 • zmene dodávateľa.
  Prípady, v ktorých je užívateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy ako aj podmienky
  odstúpenia upravujú obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy o združenej
  dodávke. Na ich základe je užívateľ v týchto prípadoch oprávnený zmluvu vypovedať
  písomnou výpoveďou s udaním dôvodov a výpovednou lehotou určenou príslušnými
  obchodnými podmienkami.
  Pri zmluve o dodávke elektriny, zmluve o združenej dodávke elektriny, zmluve
  o dodávke plynu a zmluve o združenej dodávke plynu, uzatvorenej na neurčitý čas, je
  výpovedná lehota jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca
  nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa
  príslušného mesiaca.
 1. Kde sa môžem dozvedieť o podmienkach zrušenia zmluvy, ktoré stanovil daný
  dodávateľ?
  V zmysle zákona o energetike musí zmluva obsahovať informáciu o dobe trvania zmluvy
  a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať. Tieto podmienky môžu byť
  podrobnejšie uvedené v obchodných podmienkach dodávateľa.
 2. Mám pravo odstúpiť od zmluvy, ak:
 • dôjde k zmene cien;
 • sa sťahujem?
  V oboch prípadoch je možné od zmluvy odstúpiť. Konkrétne kroky sú upravené
  v obchodných podmienkach dodávateľa.
 1. Presťahoval som sa/menil som dodávateľa. Musím aj naďalej hradiť faktúry na
  mojej predchádzajúcej adrese/zaslané predchádzajúcim dodávateľom?
  Nie, nemusím. Situáciu riešia obchodné podmienky dodávateľa a pravidlá trhu
  s elektrinou resp. s plynom
  4
 2. Aký reklamačný poriadok si stanovil môj dodávateľ? Aké sú postupy riešenia
  sporov v mieste môjho bydliska? Na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem
  bezplatnú pomoc?
  Reklamačný poriadok je zvyčajne súčasťou obchodných podmienok. Musí byť v súlade
  so zákonom o ochrane spotrebiteľa dostupný. Musia v ňom byť obsiahnuté informácie
  o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
  uplatniť, a o vykonaní záručnej opravy, teda v prípade poskytovania služieb energií
  spôsob odstránenia nedostatkov.
  Spory je možné riešiť súdnou alebo mimosúdnou cestou.
  Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácností môže predložiť ÚRSO
  na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu,
  prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej siete.
  O bezplatnú pomoc môžem požiadať aj niektoré zo spotrebiteľských združení.
 3. Je stanovená minimálna úroveň kvality dodávky? Mám nárok na odškodnenie, ak
  nie je dodržaná vopred stanovená kvalita dodávky?
  Minimálnu úroveň kvality dodávky definujú vyhlášky ÚRSO o štandardoch kvality pre
  elektrinu (č. 236/2016 Z. z.) a pre plyn (č. 233/2016 Z. z.). V prípade nedodržania je
  možné požadovať kompenzácie a finančné náhrady. Nárok na odškodnenie za
  nedodržanú vopred stanovenú kvalitu dodávky vychádza z občianskeho alebo
  obchodného zákonníka a je vymožiteľný súdnou cestou.
 4. Aké kroky musí dodávateľ podniknúť pred tým, ako mi preruší dodávku energie
  z dôvodu neuhradenej faktúry?
  Dodávateľ je povinný upozorniť odberateľa o tom, že má neuhradenú faktúru a určiť
  nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 10 dní od upozornenia
  o neuhradení záväzku odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu
  v domácnosti.
 5. Aké kroky by som mal podniknúť, ak sa domnievam, že došlo ku zmene jednej zo
  zmluvných podmienok bez náležitého upozornenia? Na koho by som sa mal
  obrátiť?
  V prvom rade je nutné obrátiť sa na svojho dodávateľa a v prípade neúspešnej
  komunikácie je možné obrátiť sa na súd.
 6. CENY, SADZBY A MONITOROVANIE
  Otázky:
 7. Ako môžem na faktúre rozlíšiť cenu, poplatok a sadzbu?
  Na faktúre je jasné rozlíšenie jednotlivých súčastí tvoriacich cenu.
 8. Aké informácie v súvislosti so systémom poplatkov by som mal získať od svojho
  dodávateľa?
  Zoznam jednotlivých poplatkov, ich výšku a spôsob platenia.
 9. Aké sú pravidlá spôsobu výpočtu, ktorý musí uplatňovať môj dodávateľ?
  Spôsob výpočtu je definovaný vo vyhláškach ÚRSO, ktoré stanovujú rozsah a štruktúru
  oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh
  ceny.
  5
 10. Bude sa odo mňa vyžadovať záloha a poplatky za pripojenie? Ako môžem získať
  viac informácii v tejto súvislosti?
  Poplatky za pripojenie sú upravené vyhláškou ÚRSO a sú zverejnené na webových
  sídlach jednotlivých prevádzkovateľov distribučných sústav/sietí.
 11. Ako môžem odlišovať jednotlivé ponuky? Môžem získať informácie o cenách
  energie za jednotku vzhľadom na parametre výpočtu cien a možné mechanizmy
  indexácie platné počas celého zmluvného obdobia?
  Jednotlivé ponuky môžem získať u jednotlivých dodávateľov, resp. na ich webových
  sídlach.
 12. Kde môžem získať prístup k elektronickej kalkulačke cien?
  Elektronickú kalkulačku, ktorá je jedným z nástrojov na porovnanie ponúk dodávateľov
  elektriny alebo plynu, na svojom webovom sídle v časti Pre spotrebiteľa poskytuje
  ÚRSO.
 13. Kde môžem nájsť nástroj na porovnanie rôznych ponúk dodávok?
  Elektronická kalkulačka cien poskytovaná ÚRSO je jedným z nástrojov na porovnanie
  ponúk jednotlivých dodávateľov a uskutočnenie rozhodnutia o zmene dodávateľa.
 14. Je k dispozícii aktuálny prehľad cien v miesta môjho bydliska?
  Dodávatelia poskytujú aktuálne cenníky pre odberateľov v regulovaných skupinách
  (pričom sú zvyčajne dostupné na ich webových sídlach, resp. kontaktných miestach).
  V ostatných skupinách nemá geografické členenie vplyv na sadzbu.
 15. Aké spôsoby platby si môžem zvoliť?
  Informácie o spôsoboch platby môžem získať priamo od dodávateľa. Sú možné
  nasledovné spôsoby: bankové inkaso, SIPO, príkaz na úhradu, peňažné poštové
  poukazy, resp. prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva.
 16. Uplatňuje sa v mieste môjho bydliska systém regulovaných cien alebo iných
  foriem kontroly cien? Mám právo na dodávky energie za cenu stanovenú
  vnútroštátnym orgánom?
  Áno, regulované ceny stanovuje v zmysle platnej legislatívy ÚRSO formou rozhodnutia.
 17. Na koho sa musím obrátiť, aby mi bolo nainštalované meradlo spotreby? Môžem
  si vybrať typ meradla, ktorý mi bude poskytnutý/ktorý si zakúpim?
  V zmysle zákona o energetike zabezpečuje meranie prevádzkovateľ distribučnej
  sústavy/siete (ďalej „PDS“), pričom PDS aj obstaráva určené meradlá, ktoré následne
  inštaluje na odberných miestach odberateľov. Tieto meradlá sú vo vlastníctve PDS.
 18. Je stanovené maximálne obdobie, v priebehu ktorého mi môj dodávateľ musí
  poskytovať informácie o mojej skutočnej spotrebe zemného plynu a/alebo
  elektrickej energie?
  Áno. Fakturačné obdobie je stanovené v zmluve.
 19. Kedy a ako sa vykonáva odpočet stavu meradla?
  PDS neoznamujú zákazníkom termíny odpočtov. V zmysle platnej legislatívy by meradlo
  malo byť sprístupnené pre účely odpočtov. Zákazník má tiež možnosť periodický
  odpočet nahlásiť po vzájomnej dohode aj PDS.
  Špecifický prípad nastáva v prípade zmeny cien, kedy sa vykonáva mimoriadny odpočet.
  6
 20. Podlieham zvýšeniu ceny energie počas daného zmluvného obdobia? Existujú
  verejné opatrenia na zníženie rizika výrazného nárastu cien počas zmluvného
  obdobia?
  V zmysle platnej legislatívy môže prísť k zmene ceny energie aj počas trvania
  zmluvného obdobia a to buď na základe cenového návrhu zo strany regulovaného
  subjektu alebo z podnetu ÚRSO.
  Nové cenníky musia byť zverejnené vždy s predstihom pred ich účinnosťou.
 21. Aký je (právny) postup, ktorý musí dodávateľ dodržať pred tým, ako zmení cenu
  dodávok?
  Dodávateľ je povinný oznámiť každú úpravu ceny alebo dohodnutých podmienok
  najneskôr 30 dní pred vykonaním zmeny alebo úpravy (ďalej „oznam“). Dodávateľ je
  povinný zverejniť oznam na svojom webovom sídle a písomne odberateľovi alebo
  zverejnením oznamu v hromadných oznamovacích prostriedkoch alebo zverejnením
  oznamu miestne obvyklým spôsobom (napr. miestnym rozhlasom). Zmena ceny alebo
  podmienok dodávky nadobudne účinnosť ich zverejnením jedným prípadne oboma
  uvedenými spôsobmi. Odberateľ má právo písomne odstúpiť od zmluvy z dôvodu zmeny
  ceny, alebo zmeny podmienok dodávky v lehote do jedného mesiaca po účinnosti
  zmeny.
 22. SLOBODNÝ VÝBER DODÁVATEĽA
  Otázky:
 23. Ktorí aktívni dodávatelia pôsobia v mieste môjho bydliska?
  Prvotnú informáciu o dodávateľoch, ktorí pôsobia na trhu, je možné získať na webovom
  sídle ÚRSO (v časti Rozhodnutia – Povolenia), na ktorej je zverejnený zoznam
  subjektov, ktorým bolo v zmysle zákona o energetike vydané povolenie na podnikanie
  v energetike. Povolenie je nevyhnutnou podmienkou pre začatie podnikania
  v energetike, ktorým je aj dodávka energie.
  Ďalšími možnosťami pre získanie informácií sú spotrebiteľské združenia, verejne
  dostupné informácie napr. zo živnostenského alebo obchodného registra, ako aj
  prezentácia samotných dodávateľov prostredníctvom reklamy v médiách.
 24. Akým spôsobom môžem odstúpiť od zmluvy a prejsť k inému dodávateľovi?
  Povinnou súčasťou zmluvy je doba trvania zmluvy a podmienky, za akých možno
  zmluvu vypovedať ako aj informácia o podmienkach odstúpenia od zmluvy v prípade, že
  zákazník nesúhlasí so zmenou ceny dodávaných energií a s tým súvisiacich služieb.
 25. Aká sú minimálne všeobecné podmienky odstúpenia od zmluvy v prípade zmeny
  dodávateľa?
  Tieto podmienky musia byť stanovené v zmluve o dodávke.
  Podrobnosti o postupe v prípade zmeny dodávateľa sú ustanovené vo vyhláške ÚRSO,
  ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre
  fungovanie vnútorného trhu s plynom (č. 24/2013 Z. z.). (napr. minimálna lehota v dňoch
  na informovanie PDS o zmene dodávateľa).
 26. Našiel som zaujímavejšiu ponuku dodávok energie a rozhodol som sa zmeniť
  dodávateľa. Kto má na starosti administratívnu stránku veci?
  Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny alebo novým
  7
  dodávateľom plynu je odberateľ elektriny alebo odberateľ plynu povinný písomne alebo
  v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu
  sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny alebo nového
  dodávateľa plynu príslušného prevádzkovateľa sústavy/siete najneskôr 21 dní pred
  uplynutím výpovednej lehoty alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny
  alebo zmluvy o dodávke plynu.
 27. Existuje riziko odpojenia dodávok pri zmene dodávateľa?
  Takáto situácia by nemala nastať. Pri zmene dodávateľa je potrebné podmienky zmluvy
  dohodnúť tak, aby v jeden deň skončila dodávka od jedného dodávateľa a na druhý deň
  už bola dodávka zabezpečená novým dodávateľom. V prípade, že by prišlo
  k nepredvídateľným okolnostiam a odberateľ by ku dňu ukončenia/prerušenia dodávky
  od pôvodného dodávateľa nemal zabezpečenú dodávku iným spôsobom, povinnosť
  dodávať elektrinu alebo plyn v takomto prípade preberá dodávateľ poslednej inštancie.
 28. Aké dôvody by mi mohli zabrániť v zmene dodávateľa?
  Okrem praktických dôvodov, že dodávku energie neposkytuje žiadny konkurenčný
  dodávateľ, by zmene dodávateľa mohlo zabrániť neúspešné rokovanie dodávateľa
  s prevádzkovateľom distribučnej sústavy/siete, pretože bez zmluvy medzi týmito
  subjektmi nie je možné uskutočňovať dodávku energie.
  Špecifickou oblasťou môže byť napr. nesplnenie technických a obchodných podmienok.
 29. Existujú situácie, ktoré by mi zabránili v zmene dodávateľa bez finančných
  sankcii?
  Platná zmluva o dodávke so súčasným dodávateľom. Zmena dodávateľa musí
  prebehnúť v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a regulovanými
  procesmi.
 30. Koľko ma bude stáť zmena dodávateľa?
  Zmena dodávateľa je v zmysle platnej legislatívy bezplatná.
 31. Aké je maximálne obdobie, počas ktorého môže dodávateľ spotrebiteľa zmluvne
  zaviazať?
  Maximálne obdobie viazanosti v platnej legislatíve stanovené nie je. Dĺžka zmluvného
  vzťahu je preto výsledkom dohody zmluvných strán.
  Pre dodávku domácnostiam sa štandardne používa zmluva na dobu neurčitú
  a v osobitých prípadoch na dobu určitú.
 32. Na koho by som sa mal obrátiť, ak sa domnievam, že mi boli za zmenu dodávateľa
  naúčtované neoprávnené poplatky?
  Môžem sa obrátiť na ÚRSO.
 33. PRIPOJENIE NA SIEŤ
  Otázky:
 34. Na koho sa mám obrátiť v súvislosti s prvou dodávkou energie?
  Na dodávateľskú spoločnosť, ktorú si vyberiem na základe informácií uverejnených na
  webových sídlach týchto spoločností alebo informácií poskytnutých na kontaktných
  miestach dodávateľov.
  8
 35. Musím podpísať zmluvu, a ak áno, s kým ju podpisujem?
  Každý zákazník v zmysle zákona o energetike ako aj obchodných podmienok
  dodávateľskej spoločnosti musí mať uzatvorenú zmluvu. Odber elektriny resp. plynu bez
  uzavretej zmluvy je podľa zákona o energetike neoprávneným odberom a je v zmysle
  platnej legislatívy sankcionovaný.
 36. Ako zistím, kto je mojim dodávateľom?
  Pre prípad riešenia problémov s mojím dodávateľom môžem kontaktné údaje zistiť
  prostredníctvom uzatvorenej zmluvy, faktúr a všetkých ostatných dokumentov,
  prostredníctvom ktorých dodávatelia komunikujú so zákazníkom.
 37. Nemám oficiálnu zmluvu o dodávke a ani platnú ponuku dodávok energie. Ktorý
  dodávateľ je povinný poskytnúť mi za úhradu dodávku energie, s oficiálnou
  zmluvou alebo bez nej? Kto je môj štandardný dodávateľ?
  Platná legislatíva neumožňuje dodávku energie bez zmluvy, pretože ukladá
  dodávateľom povinnosť uzatvoriť s odberateľom zmluvu na dodávku energie. Ak si
  spotrebiteľ vyberie ľubovoľného dodávateľa energie tento je povinný uzavrieť zmluvu
  o dodávke s každým, kto o to požiada ak sú splnené technické a obchodné podmienky
  dodávateľa.
  V SR nie je definovaný pojem „štandardný dodávateľ“, trh je liberalizovaný a pôsobí na
  ňom viacero dodávateľov.
 38. Musím podpísať zmluvu, aby som sa napojil na rozvodnú sieť energie, a ak áno,
  s kým?
  Áno, zmluva o pripojení do sústavy/siete je nevyhnutným predpokladom na pripojenie do
  sústavy/siete. Po zaplatení pripojovacieho poplatku a splnení technických podmienok
  uvedených v zmluve sa následne uzatvorí zmluva o dodávke a zmluva o prístupe do
  distribučnej sústavy/siete a distribúcii elektriny/plynu, resp. v prípade odberateľa
  v domácnosti sa prakticky uzatvára len jedna zmluva (tzv. zmluva o združenej dodávke).
  Podrobnosti o takomto riešení upravujú obchodné podmienky jednotlivých dodávateľov.
 39. Na koho sa mám obrátiť v prípade prerušenia dodávok energie? Na koho by som
  sa mal obrátiť, ak mám v súvislosti s dodávkami energie ďalšie technické otázky?
  V prípade prerušenia dodávok energie sa musím obrátiť priamo na dodávateľa energie
  na získanie informácie, čo prerušenie dodávok energie spôsobilo a aké postupy
  a riešenia sú nevyhnutné na ich obnovenie.
  Pre zabezpečenie výkonu štátneho dozoru je možné sa obrátiť na SOI.
 40. Kto nesie zodpovednosť za škody vzniknuté v mojej domácnosti v dôsledku
  prerušenia dodávok energie?
  Problematiku rieši zákon o energetike, ktorý ustanovuje zodpovednosť jednotlivých
  účastníkov trhu v súvislosti s prerušením dodávok, ako aj vymenúva situácie, počas
  ktorých je náhrada škody vylúčená. Za prípadné škody v dôsledku prerušenia dodávky
  elektriny je potrebné obrátiť sa na dodávateľ energie, prípadne podať podnet na SOI.
  Pokiaľ nedôjde k dohode s dodávateľom, prípadnú škodu je možné riešiť občianskoprávnou cestou.
 41. Pokiaľ sa ocitnem v dočasných finančných ťažkostiach, ako môžem zabrániť
  odpojeniu základných dodávok energie nevyhnutných na kúrenie a varenie
  v mojej domácností?
  V prípade dočasných finančných ťažkostí dodávateľské spoločnosti zvyčajne poskytujú
  9
  spotrebiteľovi odklad splatnosti alebo splátkový kalendár, na základe jeho písomnej
  žiadosti. Je preto potrebné čo najskôr komunikovať svoju situáciu s dodávateľom.
 42. Čo sa stane v prípade, že môj dodávateľ ukončí svoje pôsobenie na trhu? Kto je
  mojím dodávateľom v núdzovom prípade?
  Dodávky energií nebudú prerušené. Uvedenú situáciu rieši zákon o energetike inštitútom
  dodávateľa poslednej inštancie. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať
  elektrinu alebo plyn odberateľom, ktorí využili právo voľby dodávateľa a ktorých
  dodávateľovi bolo v priebehu výkonu činnosť odňaté povolenie alebo dodávateľ nemá
  možnosť uskutočňovať dodávku elektriny alebo plynu a odberatelia ku dňu prerušenia
  dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.
  Dodávateľa poslednej inštancie určí ÚRSO rozhodnutím.
 43. Kde môžem získať informácie týkajúce sa núdzových opatrení v prípade
  vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej krízy alebo Iných udalostí, ktoré vážne
  narušia dodávky energie?
  V zmysle zákona o energetike vyplýva pre účastníkov trhu povinnosť vypracovať
  a každoročne aktualizovať havarijné plány (prevádzkovatelia sietí); zabezpečiť bezpečné
  a spoľahlivé dodávky svojim odberateľom (dodávatelia). Dodávatelia sú takisto povinní
  poskytovať odberateľom informácie týkajúce sa technických podmienok dodávky.
  Na celoštátnej úrovni sú stavy núdze riešené v zmysle zákona o energetike (stav núdze
  v elektroenergetike, krízová situácia v plynárenstve) a vyhlášky MH SR o stavoch núdze
  a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze (č. 416/2012 Z. z.).
  Informácie o riešeniach a postupoch v prípade stavu núdze resp. krízovej situácie je
  preto možné požadovať od svojho dodávateľa, na MH SR ako aj na miestnych úradoch.
 44. RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ
  Otázky:
 45. Kde sa môžem dozvedieť viac o reklamačnom poriadku svojho dodávateľa?
  Na webovom sídle dodávateľa, jeho kontaktných miestach, v obchodných podmienkach.
 46. Využíva môj dodávateľ služby ombudsmana?
  Nie, nevyužíva.
 47. Potrebujem pomoc pri riešení sporu s dodávateľom alebo prevádzkovateľom
  siete. Na ktorý nezaujatý a nezávislý vnútroštátny orgán sa pri riešení sporu
  môžem obrátiť so žiadosťou o bezplatnú pomoc?
  Zákazníci sa v takýchto prípadoch obracajú vo väčšine prípadov na ÚRSO prípadne na
  SOI.
  Všetky potrebné informácie v súvislosti s ochranou odberateľa (riešením podnetov či
  alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov) sú zverejnené na webovom sídle
  ÚRSO.
 48. Aké sú miestne opatrenia na ochranu spotrebiteľov elektrickej energie a zemného
  plynu? Na koho sa môžem obrátiť, aby som sa o nich dozvedel viac?
  Ochrana spotrebiteľov podľa platnej legislatívy je priamo zohľadnená v zmluvách
  a procesoch dodávateľských spoločností na celom území Slovenskej republiky.
  10
 49. ZASTÚPENIE SPOTREBITEĽOV
  Otázky:
 50. Kto je zodpovedný za ochranu spotrebiteľov v mieste môjho bydliska? Aké
  opatrenia na ochranu spotrebiteľov v súčasnosti podnikajú tieto organizácie?
  MH SR ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť ochrany spotrebiteľa, krajské
  inšpektoráty SOI, ÚRSO ako orgán ochrany spotrebiteľa v energetike, spotrebiteľské
  združenia – tretí sektor.
 51. V mieste môjho bydliska je len jeden dodávateľ a neexistuje konkurenčná ponuka.
  Na koho by som sa mal obrátiť v súvislosti s presadzovaním hospodárskej
  súťaže?
  V prípade podozrenia na porušovanie hospodárskej súťaže je možné sa s podnetom
  obrátiť na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej „PMÚ SR“).
  V súvislosti s presadzovaním hospodárskej súťaže, je možné sa obrátiť so žiadosťou
  o poskytnutie informácií o konkurenčných ponukách na ÚRSO, ktorý eviduje povolenia
  na vykonávanie regulovaných činností.
 52. Ktorý verejný orgán je zodpovedný za presadzovanie spravodlivej a účinnej
  hospodárskej súťaže?
  PMÚ SR, ktorý koná následne, či už vo veciach postihovania zneužívania dominantného
  postavenia na relevantnom trhu, resp. nedovolených dohôd alebo schvaľovaním
  koncentrácií.
  ÚRSO sa v rámci svojej pôsobnosti zameriava na znižovanie rizík porušovania pravidiel
  hospodárskej súťaže preventívne uplatňovaním regulačných opatrení.
 53. SOCIÁLNE OPATRENIA
  Otázky:
 54. Čo sa stane, ak som nereagoval na výzvu k úhrade?
  Dodávateľ informuje spotrebiteľa o postupe v prípade, ak nereagoval na výzvu na
  úhradu – pravdepodobne dôjde k odpojeniu dodávky energie.
 55. Ako môžem zabrániť odpojeniu dodávok v prípade, že nemôžem zaplatiť faktúru?
  Mal by som sa informovať o ďalších možnostiach na ktoromkoľvek z kontaktov
  dodávateľa. Ak je nezaplatenie platby opodstatnené, dodávateľ zvyčajne vie poskytnúť
  odklad splatnosti alebo navrhnúť splátkový kalendár. Je však potrebné čo najskôr
  komunikovať svoju situáciu s dodávateľom.
 56. Čo mám urobiť, ak mi odpoja dodávky energie?
  Dodávateľ zasiela odberateľovi písomné oznámenie o prerušení dodávky, v ktorom je
  uvedený spôsob obnovenia dodávky.
 57. Uplatňuje sa v mojom mieste bydliska definícia pojmu „sociálne slabší
  spotrebiteľ? Aké kritériá musím splniť, aby som bol považovaný za (sociálne
  slabšieho) spotrebiteľa s nárokom na finančnú podporu?
  Nie, definícia „sociálne slabší spotrebiteľ“ nie je momentálne pokrytá v energetickej
  legislatíve. Sociálnu ochranu na Slovensku zabezpečuje systém sociálneho
  11
  zabezpečenia, ktorý pozostáva zo sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory
  a sociálnej pomoci. V tejto veci sa treba obrátiť na miestny príslušný úrad práce,
  sociálnych vecí a rodiny.
 58. Akú podporu a ochranu majú k dispozícii spotrebitelia v mieste môjho bydliska
  nachádzajúci sa v nestabilnej finančnej situácii?
  Spotrebitelia sa môžu obrátiť na sociálny odbor miestne príslušného úradu sociálnych
  vecí a rodiny a požiadať o pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej
  núdzi.
 59. Ako môžem znížiť svoju spotrebu, aby som platil menej?
  Poskytnúť všeobecnú odpoveď na túto otázku nie je možné. Okrem nízko nákladových
  opatrení, ktorých príklady sú uvedené v bode 74, je potrebná pre každú domácnosť
  individuálna analýza (individuálne poradenstvo).
  Informácie o efektívnosti spotreby sú dostupné u dodávateľov, ktorí majú energetických
  poradcov, ďalej prostredníctvom propagačných materiálov dodávateľov (letáky, brožúry,
  mediálne kampane, internetová stránka pre poradenstvo), aktivity nezávislých
  poradenských združení (napr. Energetické centrum Bratislava), SIEA.
 60. Na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s opatreniami pre sociálne slabších
  spotrebiteľov v mieste môjho bydliska?
  Môžem sa obrátiť na sociálne odbory miestne príslušných úradov sociálnych vecí
  a rodiny.
  Podpora riešení, ktoré súvisia s úsporami energie, je prostredníctvom trhu (komerčné
  banky, aktivity a programy samotných dodávateľov, resp. predajcov energetických
  zariadení) ako aj štátnymi fondmi (napr. Štátny fond rozvoja bývania).
 61. Môj príjem mi nedovoľuje investovať do nákladných úsporných opatrení: Aké sú
  ďalšie možností?
  Mal by som sa snažiť získať informácie o dostupných nízko nákladových opatreniach
  a zamerať sa na tzv. „úsporné správanie“ v domácnosti t.j. pravidelne sledovať spotrebu
  energie a dodržiavať zásady napr. pri prevádzke domácich spotrebičov (optimálne
  využívať chladničku, mrazničku…), vypínať pohotovostné režimy elektronických
  zariadení napr. pri televízoroch, správne vetrať a pod.
  Rôzne aktivity v tomto smere vyvíjajú aj samotní dodávatelia – rôzne produkty, v rámci
  ktorých môže odberateľ získať príspevok, resp. zľavu z novozakúpeného zariadenia.
 62. NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY
  Otázky:
 63. Čo je to nekalá obchodná praktika? Ako môžem konať v prípade nekalých praktík?
  Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.) sa za nekalú obchodnú praktiku
  považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania a agresívna obchodná
  praktika podľa príslušných ustanovení tohto zákona. Zoznam obchodných praktík, ktoré
  sa za každých okolností považujú za nekalé, je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu
  o ochrane spotrebiteľa.
  V prípade nekalých obchodných praktík podnikateľa voči spotrebiteľovi je možné dať
  podnet na SOI na prešetrenie a vykonanie kontroly.
  12
 64. Čo je to zavádzajúca obchodná praktiká? Ako môžem konať v prípade
  zavádzajúcich praktik?
  Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že
  spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože
  obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom
  uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je
  táto informácia vecne správna vo vzťahu k:
  a) existencii výrobku alebo k povahe výrobku,
  b) hlavným znakom výrobku, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie,
  zloženie, príslušenstvo, servis zákazníkovi po predaji výrobku a vybavovanie reklamácie,
  výrobný postup a dátum výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel použitia, možnosti
  využitia, množstvo, špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný pôvod alebo
  očakávané výsledky použitia, alebo výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo
  kontrol vykonaných na výrobku,
  c) rozsahu záväzkov predávajúceho, motívom pre obchodnú praktiku a k charakteru
  procesu predaja, akékoľvek vyhlásenie alebo symbol týkajúci sa priameho alebo
  nepriameho sponzorstva alebo schválenia predávajúceho alebo výrobku,
  d) cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody,
  e) potrebe servisu, náhradného dielu, výmeny alebo opravy,
  f) osobe, vlastnosti a právu predávajúceho alebo jeho splnomocnenca, ako sú jeho
  totožnosť a majetok, kvalifikácia, postavenie, uznanie, členstvo v organizáciách alebo
  jeho väzby a vlastníctvo práv vyplývajúcich z priemyselného, obchodného alebo
  duševného vlastníctva alebo jeho ocenenia a vyznamenania, alebo
  g) právu spotrebiteľa vrátane práva na výmenu dodaného výrobku alebo vrátenie peňazí
  podľa osobitného predpisu (Občiansky zákonník) alebo k rizikám, ktorým môže byť
  vystavený.
  Obchodná praktika sa taktiež považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť,
  že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak
  neurobil, a zahŕňa:
  a) marketing výrobku vrátane porovnávacej reklamy, ktorý spôsobuje nebezpečenstvo
  zámeny s akýmkoľvek iným výrobkom, ochrannou známkou, obchodným menom alebo
  iným rozlišujúcim znakom účastníka hospodárskej súťaže,
  b) neplnenie záväzkov obsiahnutých v kódexe správania, k dodržiavaniu ktorých sa
  predávajúci zaviazal.
  Obchodná praktika sa tiež považuje za klamlivú, ak opomenie podstatnú informáciu,
  ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil
  rozhodnutie o obchodnej transakcii, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že
  priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
  V prípade klamlivých obchodných praktík podnikateľa voči spotrebiteľovi môžem dať
  podnet na SOI na prešetrenie a vykonanie kontroly.
 65. Na koho by som sa mal obrátiť, ak sa domnievam, že pred podpísaním zmluvy mi
  boli poskytnuté nepravdivé informácie? A ak po podpísaní?
  Mal by som sa obrátiť na SOI.
 66. Na koho by som sa mal obrátiť, ak sa domnievam, že mi zmenili dodávateľa proti
  mojej vôli?
  V prípade zmeny dodávateľa proti mojej vôli by som sa mal obrátiť na nového
  dodávateľa prípadne PDS alebo na ÚRSO.