Informácie o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny

Ak na určenom meradle vznikne taká porucha, že nemožno určiť množstvo odobratej elektriny, alebo z iného dôvodu nemožno určiť množstvo odobratej elektriny, toto množstvo sa určí podľa výšky spotreby v predchádzajúcom porovnateľnom období, napríklad v rovnakých mesiacoch predchádzajúceho kalendárneho roka z dôvodu porovnateľných poveternostných a teplotných podmienok, v ktorom bola spotreba meraná správne alebo sa toto množstvo určí dohodou medzi užívateľom miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy.

V prípade nemožnosti prístupu k určenému meradlu v čase odpočtu odobratej elektriny sa spotreba elektriny vyúčtuje podľa spotreby predchádzajúceho porovnateľného obdobia.