Informácie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov

Reklamácia je písomné podanie odberateľa plynu adresované dodávateľovi plynu, ktorým sa odberateľ plynu domáha najmä zodpovednosti dodávateľa plynu za nekvalitne poskytnuté služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň odberateľ plynu požaduje od dodávateľa plynu nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu do odberného miesta odberateľa plynu. Účelom reklamácie je dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

Odberateľ plynu má právo reklamovať:

 1. kvalitu dodávky plynu,
 2. odpočet určeného meradla,
 3. fakturáciu dodávky plynu,
 4. prerušenie alebo obmedzenie služieb,
 5. iné zistené chyby súvisiace so združenou dodávkou plynu,
 6. poruchy určeného meradla.

Odberateľ plynu môže reklamáciu uplatniť:

 1. prostredníctvom formulára slúžiaceho na podanie reklamácie na webovom sídle dodávateľa plynu http://istrocentrum.sk/reklamacie/
 2. osobne v priestoroch obchodného miesta dodávateľa plynu, ktorým je sídlo dodávateľa plynu, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený záznam.

Reklamácia musí obsahovať tieto základné údaje:

 1. identifikáciu reklamujúceho
  1. číslo odberného miesta odberateľa plynu, ktorého sa reklamácia týka,
  1. identifikácia reklamanta (názov spoločnosti, IČO, sídlo spoločnosti, kontakt),
 2. predmet reklamácie,
 3. vlastný text reklamácie,
 4. reklamovaný údaj a jeho správna hodnota podľa podkladov reklamanta,
 5. určenie dôkazných prostriedkov, o ktoré sa reklamácia opiera.

Podanie, ktorým odberateľ plynu uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať všetky vyššie uvedené údaje. Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené údaje a dodávateľ plynu nevie z tohto dôvodu reklamáciu vybaviť, je povinný vyzvať odberateľa plynu na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia takejto výzvy. Ak odberateľ plynu reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú. Reklamácia, ktorá bola odberateľom plynu doplnená, sa rozumie za uplatnenú v deň jej doplnenia. Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.

Dodávateľ plynu pri uplatnení reklamácie vydá odberateľovi plynu potvrdenie spravidla rovnakým spôsobom, akým bola reklamácia uplatnená, tzn. e-mailom v prípade, ak bola reklamácia uplatnená prostredníctvom formulára slúžiaceho na podanie reklamácie na webovom sídle dodávateľa plynu http://istrocentrum.sk/reklamacie/, resp. potvrdením záznamu reklamácie v prípade, ak bola reklamácia uplatnená osobne v priestoroch obchodného miesta dodávateľa plynu, ktorým je sídlo dodávateľa plynu.

Dodávateľ plynu vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Za uplatnenie reklamácie sa považuje deň prijatia reklamácie dodávateľom plynu.

Dodávateľ plynu vydá/doručí preukázateľným spôsobom odberateľovi plynu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podania nemá odkladný účinok na splatnosť vyúčtovacej faktúry.

Spory, ktoré vzniknú medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu na základe združenej zmluvy o dodávke plynu, budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená predložiť spor na vyriešenie miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie.