Informácie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov

Koncový odberateľ elektriny je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie spor s prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu musí predložiť koncový odberateľ elektriny bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.

Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu v súlade s § 37 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach obsahuje:

a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu koncového odberateľa elektriny,
b) názov a sídlo regulovaného subjektu,
c) predmet sporu,
d) odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
e) návrh riešenia sporu.


Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a koncový odberateľ elektriny ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. ÚRSO predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

Mimosúdne riešenie sporu sa skončí uzavretím písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu alebo márnym uplynutím lehoty uvedenej v odseku vyššie, ak k uzavretiu dohody nedošlo.

Skončenie mimosúdneho riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty ÚRSO oznámi účastníkom sporového konania.