Dodávka elektriny

Dodávka elektriny v roku 2021

Celá dodávka elektriny v roku 2021 bola zabezpečená z obnoviteľných zdrojov elektriny a bola vyrobená vo vodných elektrárňach


Dodávka elektriny v roku 2022

Podiel primárnych energetických zdrojov na dodanej elektrine v roku 2022 v %